Dojo TetsujiRenshi Karol Krejčí

A brief history of the IOGKF - Stručná história IOGKF

Publikované 24.07.2016 v 10:01 v kategórii Karate Do, prečítané: 113x


The International Okinawan Goju-Ryu Karate-Do Federation (IOGKF) was established in July 1979 by Morio Higaonna Sensei. The IOGKF was established for the purpose of protecting and preserving traditional Okinawan Goju-Ryu Karate-Do as an intangible cultural treasure in its original form as passed on by Goju-Ryu founder Chojun Miyagi, and spreading this art throughout the nations of the world. Most importantly, the IOGKF was being formed with the support and backing of Ken Miyagi (fourth son of Goju-Ryu founder Chojun Miyagi), An’ichi Miyagi (successor to Chojun Miyagi) and senior students of the late Chojun Miyagi: Seiko Kina, Seijin Nakamoto, Kiei Tomoyose, Shunshin Furugen, Jitsuei Yogi, and Shuichi Aragaki. 


Medzinárodná organizácia IOGKF bola založená v Júli 1979 senseiom Morio Higaonna. Organizácia IOGKF bola založená za účelom ochrany, zachovania a vyučovania tradičného Okinawského Goju-Ryu Karate-Do v rámci celého sveta. Goju-Ryu Karate-Do sa vo svojej originálnej podobe vyučovanej samotným zakladateľom Chojun Miyagim považuje za nehmotný kultúrny poklad.

Je dôležité uvedomiť si, že IOGKF bola formovaná a založená s podporou a pomocou Kena Miyagiho ( štvrtý syn Ghojuna Miyagiho), Anichi Miyagiho (nástupca Chojuna Miyagiho) a neskorších starších žiakov Chojuna Miyagiho : Seiko Kina, Seijin Nakamoto, Kiei Tomoyose, Shushin Furugen, Jitsuei Yogi a Shuichi Aragaki.


Since its formation, the teachings of Morio Higaonna Sensei have been spread around the world, and the IOGKF now has more than 55 affiliated countries and over 75,000 worldwide. Every year gasshuku (training seminars) are held in various countries to ensure the transmission of correct techniques and to promote friendship and exchange between members. The IOGKF is one of the few karate organizations that the Japanese Government recognizes as a true Japanese traditional martial arts organization. The IOGKF is a proud member of the Nihon Kobudo Kyokai (Japan Traditional Martial Arts Association).


Od začiatku založenia organizácie sensei Morio Higaonna aktívne vyučoval po celom svete výsledkom toho má IOGKF v súčasnosti viac ako 55 pridružených (členských ) krajín s počtom cvičencov viac ako 75 000 po celom svete. Každý rok sa organizujú gasshuku (semináre) po celom svete s cieľom zabezpečiť správnosť cvičenia jednotlivých techník ako aj posilniť priateľstvo medzi samotnými cvičencami. IOGKF sa považuje za jednu z mála Karate organizácií, ktorú Japonská vláda považuje za pravú organizáciu ,ktorá vyučuje tradičné Japonské bojové umenie. IOGKF je taktiež hrdým členom Nihon Kobudo Kyikai (Japonska tradičná asociácia bojových umení).


In September 2007, Higaonna Sensei received 10th dan (the highest rank in karate) as well as a special certificate signed by Miyagi An’ichi Sensei (successor of Goju-Ryu) and Aragaki Shuichi Sensei, both of whom are direct students Miyagi Chojun Sensei. This recognizes him as a successor in the direct line descended from Miyagi Chojun Sensei. Higaonna Sensei also went on to receive a special award from the Okinawan governor recognising him as a living cultural treasure for his contributions to the spreading tradtional Okinawan Karate across the world. In 2012 Higaonna Sensei took up an advisory role within the Federation and appointed Sensei Tetsuji Nakamura as his successor and chief instructor of IOGKF International. Sensei Ernie Molyneux and Sensei Henrik Larsen were also promoted to IOGKF Vice Chief Instructor at the same time and together the three form the IOGKF International executive committee.


V septembri 2007 obdržal sensei Higaonna 10ty Dan ( najvyšší možný technický stupeň v Karate) spolu so špeciálnym certifikátom podpísaným senseiom Anichi Miyagim a Aragaki Shuichi senseiom (obaja priami žiaci senseia Miyagi Chojuna). Tento certifikát ho určuje ďalším nástupcom v priamej línii vedúcej od senseia Gojuna Myiagiho . Sensei Higaonna taktiež obdržal špeciálne ocenenie od Okinawského guvernéra , kde bol ocenený a uznaný ako žijúci kultúrny poklad za šírenie Okinawského karate po celom svete . V roku 2012 sa sensei Higaonna posunul do úlohy poradcu v rámci organizácie IOGKF a určil Senseia Tetsuji Nakamuru ako svojho nástupcu a hlavného inštruktora IOGKF v rámci celého sveta. Sensei Ernie Molyneux a Sensei Henrik Larsen boli taktiež v tomto čase povýšení na pozície IOGKF hlavných inštruktorov a spolu všetci traja tvoria medzinárodnú IOGKF výkonnú komisiu.


Today the IOGKF is as dedicated to its original purpose as it was in 1979. The IOGKF represents the philosophy of Goju-Ryu founder “Bushi” Chojun Miyagi, and with this in mind, Higaonna Sensei reminds us that it is important to dedicate ourselves to the further improvement and development of Goju-Ryukarate through diligent training, so that we may come to understand the very essence of our art.


V súčasnosti IOGKF plní svoju funkciu pre ktorú bola pôvodne v roku 1979 založená. IOGKF reprezentuje filozofiu Goju-Ryu zakladateľa “bushi” Chojuna Miyagiho, a s touto myšlienkou v hlave nám sensei Higaonna pripomína ako je dôležité venovať sa neustálemu zlepšovaniu a rozvoju Goju-Ryu Karate cestou dôsledného tréningu, tak aby sme boli schopní rozumieť základnej podstate nášho bojového umenia.


IOGKF Okinawa’s headquarters are located at the Higaonna Karate Dojo, Naha, Okinawa, Japan. IOGKF International’s headquarters are located at the Shudokan Karate and Family Fitness Centre, Burlington, Ontario, Canada.


IOGKF Okinawská centrála je v Higaonna Karate Dojo, Naha, Okinawa v Japonsku. IOGKF medzinárodná centrála je v Shudokan Karate a Family Fitness Centre, Burlington, Ontario, v Kanade.http://www.iogkf.com/about_iogkf/iogkf-history

Komentáre

Celkom 0 kometárov

 • Neregistrovaný uživatel

  Meno: Prihlásiť sa

  Blog:

  Obsah správy*:

  Kontrolní kód*:
  Odpovedzte na otázku: Čo je dnes za deň?