Dojo TetsujiRenshi Karol Krejčí

Happoren

Publikované 24.10.2012 v 20:32 v kategórii Karate Do, prečítané: 391x   Kata Happoren je ďalším Qi gongovim cvičením, ktoré môžeme nájsť v bojovom umení Karate Do. Podobne ako u katy Sanchin a Tensho je tu kladený najväčší dôraz na synchronizáciu pomalých pohybov s hlbokým, brušným, nenásilným dýchaním Nogare spojeným s koncentráciou mysle. Maximálna sústredenosť je veľmi dôležitým aspektom u všetkých troch kata, ktorých význam v Karate Do je nenahraditeľný.


   Happoren kata poznáme aj pod názvami Baiburen, Paipuren (Japonsky) alebo Ba Bu Lian, Paik Po Lien (Čínsky), pričom jej názov môžeme preložiť ako „osem krokov“. Jej pôvod môžeme vystopovať v čínskej škole Bieleho žeriava, kde je považovaná za základne cvičenie tohto štýlu. Ovplyvnila aj princípy vývoja kata Sanchin a Tensho. Toto kata vyučoval tiež majster Ryu Ru Ko, ktorý bol učiteľom sensea Kanryo Higaonnu - zakladateľa Naha Te. Ten ju však z neznámych príčin nezaradil do svojho systému, a preto sa nedostala do Goju Ryu senseia Chojuna Miyagiho. Na Okinawu toto kata preniesol majster Go Ken Ki. Bol to učiteľ senseia Kenwu Mabuniho -zakladateľa školy Shito Ryu,kde sa cvičí dodnes.Táto kata sa na Okinawe praktikuje, ako napokon väčšina súborných cvičení, v rôznych školách Karate Do pod rôznymi názvami a rôznymi verziami. Tým získava na pestrosti prevedenia a pritom jej samotnú podstatu to neovplyvňuje. Happoren neznamená len presný počet krokov v kata, ale nás svojim názvom skryto upozorňuje na dôležité aspekty ktoré pri cvičení musíme dodržiavať. Prvým krokom je tak myslené správne držanie tela, druhým krokom je pomalé a hlboké dýchanie Nogare, tretím je prázdna myseľ, štvrtým je muchimi (zakorenenie), piatym je správne a pomalé prevedenie techník zosynchronizovane z dýchaním, šiestym je ľahkosť, uvoľnenie, bez napätia opak Sanchin, siedmim je pozorovanie sa, vnútorne pocity, precítenie toku energie Ki a posledným ôsmim je pravidelnosť cvičenia lebo len tá nám môže zaručiť funkčnosť tejto zostavy. Základom tohto cvičenia je práca na zušľachťovaní, kultivácii svojej vnútornej energii Ki, ktorá je uvoľňovaná von z tela v harmónii s Do. Prevažná väčšina techník v tomto kata je vykonávaná morote (obojručne) a kaishu (otvorenými rukami).


   Úvod kata Happoren je rovnaký ako v kata Shisochin, čo znamená že z musubi dachi vykročíme do migi sanchin dachi, pričom pravé predlaktie ide pod ľavé a ruky skončia v morote chudan nukite no kamae, nádych - výdych. V zapätí sa s nádychom dlane otáčajú smerom vpred, prstami hore a stiahnu sa do hiki te, odkiaľ počas výdychu prechádzajú do morote jodan shotei oshi ako v kata Tensho. S krátkym nádychom sa lakte pritiahnu k bokom (na päsť od tela) s technikou morote chudan hiki uke. Mierne sa zhupneme v kolenách a s výdychom rozpažíme vo výške ramien šikmo vpred približne pod 45° uhlom s technikou morote kake uke. Následne počas nádychu mierne podrepneme v kolenách a pred hruďou priblížime obe rotujúce dlane k sebe tak, že skončia smerom hore, prstami vpred. Počas výdychu sa pridvihneme (nie do úplne vystretých nôh), prevedieme morote yoko shotei oshi vo výške ramien, aby dlane ukazovali do strán prstami hore, tak ako v kata Suparinpei. Počas nádychu stiahneme ruky do hiki te a dlane zovrieme v päsť. Odtiaľ počas výdychu obe dlane plynulo pokračujú dole, popri tele, pred hara s technikou morote gedan osae oshi, otvoria sa a pravá skončí na ľavej, smerom dole, prstami šikmo vpred ako v kata Kururunfa. Nasleduje krok do hidari musubi dachi s morote chudan nukite no kamae a celá sekvencia sa opakuje len pri morote gedan osae oshi skončí ľavá dlaň na pravej, (čiže sa vymenia). Tretí krok je úplne totožný s prvým v migi sanchin dachi. Pritiahneme ľavú nohu k pravej a natočíme sa šikmo v ľavo - vpred približne pod 45° uhlom do hidari sanchin dachi a prevedieme tora guchi (ľavá ruka robí jodan mawashi tekubi osai uke, potom gedan oshi a pravá chudan uchi kake uke následne s chudan oshi), nádych - výdych. V tom istom postoji počas nádychu, stiahneme obe ruky pred hara ako v kata Sepai, dlaňami k sebe, tak aby prsty smerovali do strán, pričom je pravá dlaň nad ľavou a je medzi nimi medzera na výšku päste. Počas prevádzania techniky sa mierne zhupneme. Následne sa s výdychom obe ruky rozpažia vo výške ramien, tak že zvierajú približne 90° uhol. Dlane zostávajú bez zmeny, pravá ruka ukazuje vpred, dlaňou dole - kake uke a ľavá ruka do ľava, dlaňou hore - haito uchi (z pohľadu vychádzajúceho postoja). S krátkym, prudkým nádychom ľavé predlaktie seká dole s technikov chudan nukite zuki k hara a pomaly s dlhým výdychom sa vracia predlaktie do pôvodnej pozície. Pravá ruka zostáva nehybná. Prevádzame synchrónne so zhúpnutím. Pritiahneme pravú nohu k ľavej a natočíme sa do opačnej strany vpravo, pričom opakujeme celú sekvenciu zrkadlovo v migi sanchin dachi. Začíname ustupovať, ľavou nohou vzad do migi neko ashi dachi s technikami morote ko uke (chudan age ko uke a chudan yoko ko uke), pričom pravé zápästie prechádza pod ľavé. Dýchame v súlade s pohybom ako v kata Sanseru. Ďalší krok vzad je do hidari neko ashi dachi so zrkadlovo prevedenými technikami morote ko uke. Posledný krok je stiahnutie ľavej nohy do musubi dachi s technikami morote sukui a osai uke, nádych - výdych, záver kata.


   Ak chceme zosumarizovať počet krokov v kata Happoren, zisťujeme že ich je osem, tak ako nám to napovedá už samotný názov. Prvým krokom je vykročenie z musubi dachi do migi sanchin dachi. Druhým krokom v poradí je hidari sanchin dachi a tretí krok je opäť krok vpred do migi sanchin dachi. Nasleduje mavate o 45° vľavo do hidari sanchin dachi, ďalšie mavate je vpravo o 90° do migi sanchin dachi a posledné mavate o 45° vľavo do priameho smeru, prevádzané počas prvého kroku vzad, do migi neko ashi dachi. V poradí siedmim krokom je ďalší krok vzad do hidari neko ashi dachi. Posledný, ôsmy krok, je stiahnutie ľavej nohy do musubi dachi. Počet nádychov a výdychov je dvadsaťštyri, z toho len dva výdychy a nádychy sú prudké (počas techniky chudan nukite zuki). V kata Happoren máme tridsať techník, z toho tri-krát morote chudan nukite no kamae, morote jodan shotei oshi, morote chudan hiki uke s následným rozpažením do morote kake uke, morote yoko shotei oshi a nakoniec morote gedan osae oshi. Dva-krát sú to techniky tora guchi, kake uke a haito uchi, chudan nukite zuki, morote ko uke, no a jeden-krát morote sukui a osai uke v závere kata.


   

   Kultivovanie vašej Ki narastá priamoúmerne praktikovaniu kata Happoren. Toto krásne a ladné cvičenie možno pokladať za stratený článok inak kompaktnej a ucelenej reťaze Goju Ryu Karate Do pochádzajúceho z ostrova Okinawa.


                                                                                                                                                                                                      Karol Krejčí

Komentáre

Celkom 0 kometárov

 • Neregistrovaný uživatel

  Meno: Prihlásiť sa

  Blog:

  Obsah správy*:

  Kontrolní kód*:
  Odpovedzte na otázku: Čo je dnes za deň?