Dojo TetsujiRenshi Karol Krejčí

Vzťah medzi Sanchin Kata a Chi-Kungom

Publikované 19.02.2013 v 22:25 v kategórii Karate Do, prečítané: 741x

Eitan Farchi

Karate - do Dojo, Netanya , farchi @il.ibm.com 


Kata Sanchin je základom systému Okinawského Goju Ryu Karate Do. Pôvodne bola kata Sanchim prinesená na Okinawu z južnej Číny, jej princípy boli prenášané ústne z učiteľa na žiaka. V tejto práci sa venujem skúmaniu vzťahu kata Sanchin a Chi-Kungu. Popisujem súlad v dýchaní a postupe ako aj kreatívne využitie techník. Usudzujem, že kata Sanchin predstavuje „tvrdý“ Chi-kungový systém zameraný na bojové aplikácie.


1. Úvod

Kata Sanchin je základom Okinawského Goju Ryu karate do systému. Pozostáva z pomalých pohybov sprevádzaných napätím všetkých svalov a hlbokým membránovýmdýchaním. Efekt praktikovania kata Sanchin sa prejavuje v aplikáciách Goju systému.

Kata Sanchin, spolu s celým Goju systémom bola pôvodne prinesená Kanryom Higaonom na Okinawu z Číny v roku 1881. Kanryo Higaona sa venoval 14 rokov štúdiu bojových umení v Číne . Sanchin bola predávaná z učiteľa na žiaka . Teda Sanchin Kata , ktorú praktikujú cvičenci v systéme Goju Ryu je bezpochyby zhodná s pôvodnou a originálnou kata.

Chi - kung je systém založený na Taoizme , ktorý pochádza z Číny.Pôvodne, na jednej strane ide o zdravotný aspekt a využitie v bojových aplikáciách a na druhej strane o tradičnú čínsku medicínu . V súčasnosti sa Chi-kungu venuje veľa ľudí zo západu. Na východe sa Chi-kung praktikoval najmä kvôli udržaniu a zlepšeniu zdravia cvičenca. K dispozícii je výskum, ktorý dokazuje zdravotný prínos praktikovania Chi-kungu. Ak cvičenie praktikujeme s napätými svalmi voláme to tvrdý Chi-kung, ak nemáme napäté svaly ide o mäkký Chi-kung. Na základe toho rozlišujeme Chi-kung, podľa spôsobu praktikovania. Zdravotný Chi-kung sa praktikuje kvôli zdraviu a bojový Chi-kung kvôli boju . Tvrdý Chi-kung sa zvyčajne využíva v bojových aplikáciách ale mäkký chi-kung sa taktiež môže praktikovať s týmto cieľom. Niektorí odborníci považujú Tai Chi Chuan ako mäkký Chi-kungový systém s využitím v bojových aplikáciach.

Postoj ako aj kroky sú identifikované ako zhodné v oboch, v Sanchin aj v Chi - Kungu. Techniky dýchania sú potom analyzované samotne. Sanchin a Chi - Kung používajú rovnaké techniky so spoločným cieľom: dosiahnuť hlboké membránové dýchanie . Nižšie je rozanalyzované použitie napätia všetkých svalov v kata Sanchin, čo ju odlišuje od mäkkého Chi kungového systému s cieľom dosiahnuť zdravie.

Oba systémy používajú kreatívnu predstavivosť. Používam existujúcu terminológiu (napr. chi) s cieľom vysvetliť podobnosti a rozdiely v použití kreatívnej predstavivosti oboch systémov. Nezaoberám sa otázkou či koncept používaný v danom systéme naozaj existuje alebo nie. V oboch prípadoch je využívaný koncept „mikrokozmickej“ obežnej dráhy štruktúrovanej na riadiacu dráhu a dráhu počatia . Ale cieľ týchto dvoch systémov je rozdielny. Použitie predstavy mikrokozmickej obežnej dráhy je mierne rozdielny. Na jednej strane v kata Sanchin sa predstavivosť používa s cieľom využitia techník v boji, na druhej strane sa tá istá predstavivosť v zdravotnom Chi kungu používa s rozdielnym cieľom - dosiahnuť relaxáciu.

Oba systémy využívajú preťaženie tranzných (hraničné vypätých) techník s cieľom ovplyvniť postoj mysle a dostať sa do hypnotickej polohy pochádzajúcej z Taoistického pôvodu cvičenia: prázdnota alebo Wu-Chi po čínsky . Analyzujem ako je preťaženie používané v praktikovaní zdravotného Chi-Kung a v Sanchin kata. A zisťujem prekvapujúce podobnosti. Znova, cieľ oboch cvičení je rozdielny. Z bojového hľadiska veríme, že Wu-Chi postoj mysle maximalizuje reakčný čas.(reakciu na podnet). Zo zdravotného hľadiska, Taoisti veria že Wu-Chi, relaxačný postoj mysle predlžuje život.

Usudzujem, že praktikovanie kata Sanchin predstavuje praktikovanie tvrdého Chi-Kung s bojovými aj zdravotnými aspektmi.

Tento dokument je rozdelený nasledovne. Druhá časť popisuje Sanchin tréning. Tretia sekcia popisuje Chi-Kung. Podobnosti v prípravných cvičeniach sú popísané v sekcii štyri. Sekcia päť porovnáva postoj a techniky používané v Sanchin a Chi-Kungovom tréningu. Dýchanie je porovnávané v sekcii šesť. Kreatívna predstavivosť je popísaná v sekcii sedem. Využitie preťaženia v oboch systémoch je popísané v sekcii osem. Spojitosť medzi Shime tréningom a „čínskou železnou košelou“ je popísaná v sekcii deväť. Wai-Tan je popísaný v nasledujúcej časti. Závery sú prezentované v sekcii jedenásť.


2. Tréning Sanchin

V tejto časti predstavím, niektoré elementy praktikovania kata Sanchin. Hlavný dôvod existencie tejto časti je nastaviť základ pre štúdium rozdielov medzi Sanchin a Chi-Kungom. V tejto časti nepopisujem jednotlivé kroky a techniky kata, ale zameriavam sa na jej princípy. Pre účely tejto štúdie je irelevantné venovať sa popisu rozdielov medzi rôznymi verziami Sanchin kata, ktoré sa v Goju štýle praktikujú (napr. Miyagi Chojun Sanchin, Higaonna Kanryo Sanchin. Sanchin kata pozostáva z pomalých pohybov, ako keby praktikujúci pracoval s odporom – „protisilou“. ( Tento typ Kata sa niekedy nazýva Heishgata Kata, v zmysle zatvorenej alebo koncentrovanej Kata). Všetky svaly na tele sú koncentrované po celú dobu trvania kata. V tom istom čase sú svaly ktoré vykonávajú určitý pohyb koncentrované na maximum. Celková koncentrácia na napätie vo svaloch nikdy nekončí počas cvičenia kata, ale v niektorých momentoch stúpa, najmä na konci pohybu ( napr. úder). Dýchanie je hlboké a membránové. Ak docielime kompletné napätie vo svaloch a horná časť hrudníka ako aj ramená sa nehýbu počas cvičenia, iná forma dýchania ako membránová ani nie je možná. V podstate sa môže cvičencovi po prvých krokoch oslabiť napätie vo svaloch v prípade, že dýcha nesprávne.

Postoj sa vykonáva v takoashi (muchimi). Najskôr rozšírime prsty na nohách tak široko ako to len ide, potom uchopíme pevne zem tak aby sme vytvorili pocit zakorenenia. Pohyb sa vykoná do postoja sanchin dachi cez suriashi, kĺzavým pohybom. Týmto spôsobom sa nezmenší pocit zakorenenia.

Pravdepodobne najdôležitejším aspektom praktikovania kata Sanchin je to že trénujeme svoju myseľ. Myseľ riadi priebeh dýchania , tým že si predstavuje prúd vzduchu tečúci cez nos, hlavu, dole chrbtom až sa koncentruje v tandene, (približne 7 cm pod pupkom) kde si predstavujeme, že tečúci vzduch krúži v stále sa zmenšujúcom polomere. Táto predstava pomáha dosiahnuť hlbšie membránové dýchanie. Pri výdychu si predstavujeme ako ide prúd vzduchu pozdĺžne telom hore a vychádza cez ústa. Ak vykonávame úder, myseľ si predstavuje, že prúd vzduchu ide súbežne s udierajúcou rukou a sústredíme sa na okamih dopadu úderu.

V momente úderu sa myseľ sústreďuje na to, aby dodýchnutie skončilo zarovno s úderom, potom nasleduje zamknutie tandenu a dodýchnutie vytlačením zostatkového vzduchu sprevádzaného so zvukom „hat“. V tomto prípade sa používajú brušné svaly na vytlačenie zostatkového vzduchu z pľúc.

Sanchin kata sa považuje za Kukuchi , alebo kľúčový článok Karate. Hovorí sa, že ak praktikujeme pravidelne kata Sanchin, pochopíme aj všetky ostatné kata a taktiež sa dopracujem k ich majstrovskému zvládnutiu.


3. Uvedenie do tréningu Chi-Kung

V časoch dynastie Liang aplikovali čínsky bojovníci do svojho cvičenia čínsku medicínu a taoistické energetické praktiky s cieľom zvýšiť svoju silu a rýchlosť. V podstate bola čínska medicína využívaná v boji s cieľom zničiť protivníka útokom na akupunktúrne /vitálne/ body. Na dostatočné využitie energie Chi sa používala mentálna koncentrácia - hlboké sústredenie v súlade s napätím.

V časoch dynastie Liang , jeden indický budhistický mních menom Da Mo (Bodhidharma) navštívil Čínu. Tento mních žil v Šaolinskom kláštore kde študoval využitie čínskej medicíny v bojových umeniach. Jeho výskum mal ale aj iný dôvod a to docieliť, aby boli mnísi schopní praktikovaním dlhého meditačného cvičenia zvýšiť a zlepšiť svoje zdravie. Vo svojom výskume sa venoval dvom oblastiam: Svaly a šlachy meniace a kostnú dreň očisťujúce cvičenia. Takéto klasifikovanie malo výrazný vplyv na čínske bojové umenie. Výsledkom jeho práce je , že všetky čínske bojové umenia sa venujú aj oblastiam Chi-Kungu.


3.1 Kategórie Chi-Kungu

Neskôr budem popisovať rôzne kategórie Chi-Kungu. Čínske bojové umenia sú kategorizované buď ako interné (mäkké) bojové umenie alebo externé (tvrdé) bojové umenia. Jedno čínske príslovie hovorí: Externé štýly bojového umenia plynú z tvrdého do mäkkého a interné štýly plynú z mäkkého do tvrdého , cesta a spôsob je síce rozdielny ale v konečnom dôsledku dosiahnu rovnaký cieľ. Napríklad, tradičný šaolinský štýl je považovaný za externé (tvrdé) bojové umenie zatiaľ čo Tai Chi Chuan sa považuje za interné (mäkké) bojové umenie. I keď tréning Chi - kungu môžeme vykonávať dvoma spôsobmi: externým(tvrdým) kedy je prítomná tenzia svalov alebo interným (mäkkým) kedy je tenzia minimálna a sústredíme sa na relaxáciu.

Iný druh kategorizácie Chi-Kungu vychádza z cieľu a dôvodu jeho praktikovania: zdravotný dôvod praktikovania alebo bojové využitie. I keď princípy praktikovania Chi-Kungu sú tie isté , ale pokiaľ je cieľ praktikovania (zdravotný alebo bojový) iný je aj metodológia ovplyvnená týmto cieľom. Napríklad dlhá energetická cirkulácia (koncentrácia cez metódu dýchania) sa používa v oboch prípadoch ( zdravotnom aj bojovom praktikovaní), ale koncentrácia na energetickú cirkuláciu využívaním napätia svalov (tenzie) sa používa iba v bojovom praktikovaní (externé - tvrdé praktikovanie).

Na základe vyššie uvedenej kategorizácie sa budem v tejto práci venovať nasledujúcim oblastiam praktikovania:

- Chi-Kung – zdravotné tvrdé praktikovanie (Chi-Kungove praktikovanie s tenziou s cieľom zvýšenia zdravia)(Chogun Miagi sensei Sanchin kata sa môže považovať za takýto štýl praktikovania)

- Chi-Kung – bojové tvrdé praktikovanie ( bojové praktikovanie, najstarší spôsob praktikovania, ktoré sa vykonávalo v Šaolinskom kláštore)

- Chi-Kung – zdravotné mäkké praktikovanie (moderná forma praktikovania, najmä v západných krajinách)

- Chi-Kung – bojové mäkké praktikovanie (tento spôsob praktikovania využívajú bojové umenia ako Tai Chi Chuan, Sing i, Pa kua, atď.) Tento spôsob praktikovania je novší ako tradičný Šaolinský Chi-Kung a bol z neho vyvinutý.


3.2 Princípy praktikovania Chi-Kungu

V tejto kapitole vysvetlím metodológiu praktikovania Chi-Kungu použitím čínskej zdravotnej terminológie.


Prvá metóda praktikovania Chi-Kungu pozostáva z využitia mentálnej koncentrácie s cieľom rozprúdiť Chi v končatinách, ktorá zvýši cirkuláciu krvi. Po dlhšom čase praktikovania vedie táto metóda k spevneniu svalov a šliach.

Hovorí sa, že prebytočná Chi ide následne do stredu tela (Dan Tienu), do miesta približne 7 cm pod pupkom. Tomuto sa hovorí Wai Tanova tréningová metóda.


Druhá metóda praktikovania pozostáva z otvorenia malého a veľkého okruhu. Zameriavame sa na vytvorenie tzv. energetického reťazca umiestneného v nižšom spodnom, dolnom Dan Tiene a potom sa učíme využívať myseľ ktorá vedie Chi okruh (energetický okruh) v obidvoch hlavných akupunktúrnych dráhach. Tento štýl tréningu sa volá Nie Tan.

Po celú dobu praktikovania Chi-Kungu je kladený dôraz na polohu celého tela a jeho držania. Prsty na nohách sú natiahnuté a „zapichnuté do zeme“ akoby chceli uchopiť podlahu. Poloha teľa pripomínajúca tlačenie proti stene, používa sa z dôvodu natiahnutia a zarovnania chrbtice. Brada je zastrčená dovnútra, lopatky sú zasunuté s cieľom dosiahnuť požadovanú a správnu polohu kostry. Na kontrolu správneho držania tela sa používa stena. Tieto technické požiadavky sa považujú za základ pre porovnanie praktikovania Chi-Kungu a Sanchin Kata.


3.3 Zdravotné prínosy Chi-Kungu

Napriek tomu, že metódy praktikovania Chi-Kungu nie sú dostatočne vedecky preskúmané, sú známe rozsiahle zdravotné prínosy tohto praktikovania.

Výskum preukázal, že praktikovanie Chi-Kungu posilňuje srdcové svaly a taktiež zvyšuje silu úderu.

A výsledkom je tiež zvýšenie obehu krvi v celom tele. V podstate praktikovanie Chi-Kungu vedie k zvýšeniu efektivity celého zažívacieho traktu, pravdepodobne ako výsledok zvýšeného pohybu membrány.

To znamená, že praktikovanie Chi-Kungu je nápomocné aj pri liečbe astmy.

Taktiež sa skúma pozitívny vplyv praktikovania Chi-Kungu na onkologických pacientoch využitím celkovej psychickej a telesnej relaxácie.


4. Podobnosti v prípravných cvičeniach

Jedným z charakteristických cvičení pre Sanchin Kata je chôdza s Nigiri-game uchopenými v rukách. Nigiri-game je tradičná váza naplnená pieskom.

Nigiri-game sú uchopené a držané vo výške pásu zatiaľ čo lopatky sú zasunuté k sebe. Cvičiaci sa potom pomaly pohybuje v postoji Sanchin, v ktorom sa snaží akoby chytiť podlahu prstami na nohách.

Dôvodom tohto cvičenia je zlepšiť schopnosť zakorenenia postoja v boji. Dôsledkom čoho je aj zlepšená celková stabilita cvičenca. Tomuto sa hovorí zlepšenie alebo cvičenie zakorenenia. V podstate ide vytvorenie predstavy hlboko zakoreneného stromu do zeme, stromu ktorý je veľmi silný a stabilný.

Praktikovanie Chi-Kungu je rozdelené na meditáciu v pohybe a meditáciu v stoji.

Praktikovanie v stoji sa vykonáva s cieľom zjednotiť telo a myseľ v momente keď sa snažíme myseľ utíšiť. Ďalším krokom je potom preniesť tento stav do meditácie v pohybe. Cvičiaci sa potom snaží dosiahnuť rovnaký stav mysle pri vykonávaní meditácie v pohybe ako mal pri vykonávaní meditácie v stoji.

Zaujímavé je, že postoj mysle a pohyb počas meditácie v pohybe je veľmi podobný postoju mysle a pohybu pri vykonávaní spomínaného cvičenia s Nigiri-game. Opäť, lopatky sú schované a ruky sa pohybujú vo výške pásu. Ale v porovnaní s cvičením s Nigiri-game sa chodidlá počas presunu pohybujú jemne vo vzduchu. V podstate sa ale nedajú tieto cvičenia identifikovať ako cvičenia vychádzajúce z rovnakého zdroja.

Známe sú dva symboly v praktikovania v Chi-Kungu, ktoré môžu byť použité aj v praktikovaní kata Sanchin s cieľom zvýšenia účinnosti cvičenia. Využitie týchto cvičení môže byť veľkým prínosom pre praktikujúcich.

Prvý symbol je pohyb rúk – „kĺzanie rúk okolo jazera“. Tento symbol zvyšuje citlivosť , ktorá v konečnom dôsledku má veľký vplyv na bojovnosť – jej využitie v boji.

Druhým symbolom je „ písanie čínskych znakov“. Tento symbol praktikovania pozostáva z pohybu podobného pohybu nôh počas praktikovania cvičení a je vykonávaný pomaly približne v rozsahu 10 min.

V konečnom dôsledku praktikovanie prípravných cvičení s Nigiri-game a meditácie vedie k zvýšenému a zlepšenému praktikovaniu kata Sanchin.

Z tohto dôvodu je vhodné začať najskôr s praktikovaním statickéj meditácie pred samotným praktikovaním kata Sanchin.


5. Postoje v kata Sanchin a v Chi-Kungu

V tejto časti budeme porovnávať postoj v kata Sanchin s postojom v Chi-Kungu. V podstate postavenie celej kostry cvičenca je podobné ako v kata Sanchin tak aj počas praktikovania Chi-Kungu.

Teória Chi-Kungu vraví, že správny postoj zlepšuje tok energie a zvyšuje tak samotný efekt cvičenia. Napokon prebytočná energia sa hromadí v Dan Tiene ( čínska terminológia) alebo v Tandeme (Okinawská terminológia). Táto skutočnosť samozrejme platí aj v prípade, že správne vykonávame postoj počas praktikovania kata Sanchin.


5.1 Chodidlá

Počas praktikovania Chi-Kungu sa podušky prstov na chodidlách ako prvé dotýkajú zeme. Potom sa prsty na nohách oddialia , rozšíria sa medzery medzi nimi. Nakoniec sa prenesie váha tela na celú nohu. Výsledkom je pocit „uchopenia podlahy prstami. Toto sa vykonáva s cieľom zvýšenia pocitu zakorenenia postoja, s následným cieľom dosiahnutia vysokej stability postoja ( vykonávanie postoja zakoreneného stromu). Tento istý spôsob „zakorenenia“ sa vykonáva aj počas praktikovania kata Sanchin.


5.2 Kolená a lakte

V Chi-kungu sú ako kolená tak aj lakte zafixované vykonávaním súčasného tlačenia von aj dnu. Tento pohyb sa vykonáva s cieľom zvýšenia toku energie a taktiež sa vykonáva „priskrutkovanie“ chodidiel k zemi – tzv. zakorenenie.

Počas praktikovania kata Sanchin , kde je cvičenie dynamickejšie, kolená nie sú zafixované. Avšak zaujímavosťou je, že keď v kata Sanchin vykonávame morote nukite – dvojitý súbežný úder prstami, obe ruky sú na konci vykonaného pohybu tlačené súbežne dnu a von – tú dosahujeme ten istý efekt zafixovania ako je popísaný pri praktikovaní Chi-Kungu.


5.3 Panva , spodná časť chrbtice

V čínskych bojových umeniach rozpoznávajú dve rozdielne polohy panvy a spodnej časti chrbta. Prvá poloha sa nazýva „ otvorená“ a druhá „zatvorená“. Zmena polohy z pozície „ otvorená“ na „ zatvorenú“ alebo naopak sa používa v boji na zvýšenie sily rôznych techník (najmä pri odsotení, uvoľňujúcich alebo tlačených technikách).

Napríklad pohyb v kata Seiyunchin v sebe obsahuje vytiahnutie bokov (otvorená poloha) a ich následné vyhodenie dozadu ( zatvorená poloha) sprevádzané ostrým vykonaním ushiro hiji ate (úder lakťom) s cieľom oslobodenia sa z úchopu.

Tento istý prípad sa nachádza v Bielom žeriavovi .

V Chi-kungu vykonávame postoj (zakorenený strom) ktorý sa javí ako „ zatvorená poloha“ zatiaľ čo v kata Sanchin postoj, ktorý sa javí ako „ otvorená poloha“.

Tento zdanlivý rozdiel vychádza z faktu, že porovnanie oboch týchto systémov je neúplné. Sanchin je časťou Goju Ryu bojového systému.

V systéme Goju-Ryu sa používajú postoje Shiko dachi ( postoj jazdca na koňi), neko ashi dachi (mačací postoj) a Sanchin dachi ( Sanchin postoj). Shiko a neko postoje sa považujú za „ zatvorenú pozíciu“ a postoj Sanchin sa považuje za „otvorenú pozícia“.

Vykonanie postoja „ zakoreneného stromu“ v Chi-kung sa vykonáva v „ konskom“ postoji a preto sa hovorí, že je tento postoj v „ zatvorenej polohe“. Počas tohto postoja sa potom vykonáva pohyb dolnej časti chrbta – „otvorenie „ a „zatvorenie“. V podstate v oboch prípadoch sa „zatvorená poloha“ vyskytuje v konskom postoji (shiko dachi, ako zakorenený strom v chi-kungu).


5.4 Krk, hlava a horná časť chrbta

V oboch prípadoch praktikovania je poloha brady rovnaká – vsunutá dovnútra. V Chi-kungu sa táto poloha praktikuje vykonávaním jemného tlačenia lebky o stenu. Počas praktikovania kata Sanchin sú lopatky jemne zasunuté čo však neplatí pre cvičenie Chi-Kung. Avšak v oboch prípadoch sa snažíme vykonávať membránove dýchanie.


5.5 Chrbtica

I keď v oboch prípadoch sa vyžaduje rovné držanie tela (chrbtice), spôsob dosiahnutia tohto držania je však rozdielny. V Chi-Kungu sa využíva obraz polohy neustáleho tlačenia do steny a dole do zeme s cieľom dosiahnutia natiahnutia chrbtice a posilnenia chrbta. Táto metóda sa nepoužíva pri praktikovaní kata Sanchin. Avšak počas vykonávania Sanchin Shime, inštruktor opravuje a nasmeruje polohy tela samotnou kontrolou intenzity a napätia svalov.


6. Membránové dýchanie pomocou bránice

Cieľom praktikovania kata Sanchin a Chi-Kungu je zvýšenie vstrebávania kyslíku. Proces dýchania je zvyčajne sprevádzaný zväčšením a následným zmenšením hrudného koša.Toto docielime nielen použitím svalov bránice.

V podstate k prirodzenému procesu dýchania sú nápomocné aj medzirebrové , krčné a brušné svaly. Avšak počas praktikovania kata Sanchin alebo Chi-Kungu sa snažíme dosiahnuť proces membránoveho dýchania len za pomoci svalov bránice, ostatné svaly (brušné, krčné, medzirebrové) do dýchania nezapájame. Týmto spôsobom vlastne docielime zvýšené využitie svalov bránice. Následne tým docielime aj zvýšenie vstrebávania kyslíka v tele cvičenca.

Všeobecne povedané, obe tréningové metódy sú metodologicky zhodné.

V oboch systémoch sa snažíme vyhnúť používaniu svalov ,ktoré sa bežne používame v procese dýchania. Toto docielime imobilizáciou hrudníka, krku (brucha-len v Sanchin tréningu) v momente keď začneme proces dýchania. V tomto momente je k dispozícii procesu dýchania len sval bránice. Toto je zjavné najmä pri praktikovaní Sanchin kata, kde sa zvyšuje potreba vstrebávania kyslíka z dôvodu zvýšeného napätia svalov celého tela. Týmto spôsobom trénujeme centrálny nervový systém s cieľom maximálne využiť svaly bránice a tým zvýšiť vstrebávanie kyslíku.

V podstate zaznamenávame menšie odlišnosti v dýchaní počas kata Sanchin a v dvoch spôsoboch dýchania počas Chi-Kungu, menovite brušné dýchanie a reverzné dýchanie.

Počas praktikovania Sanchin sú brušné svaly napäté, v Chi-kungovom tréningu sa používajú na pomoc procesu dýchania. Dôvod napätia brušných svalov počas praktikovania kata Sanchin je doslovne bojový: počas boja chránia napäté brušné svaly vnútorné orgány človeka.


7. Kreatívna predstavivosť a mikrokozmická obežná dráha

V systéme praktikovania Chi-Kungu sa kreatívna predstavivosť a vizualizácia používa na usmernenie energie a dosiahnutie určitej zmeny mysle. Kreatívna predstavivosť sa taktiež používa v praktikovaní kata Sanchin. V oboch prípadoch pozostáva koncept mikrokozmickej obežnej dráhy z dráhy počatia a riadiacej dráhy, ktorý je použitý ako základ samotnej predstavy. V podstate zámerom je usmernenie samotnej energie. Predstavujeme si, že dýchanie plynie pozdĺž mikrokozmickej obežnej dráhy v určitom smere definovaným vlastným zámerom . Tento zámer ovplyvňuje proces predstavivosti dýchania, čo má za následok ovplyvnenie samotného toku energie pozdĺž meridiánov.

Účel praktikovania zdravotného Chi-Kungu alebo kata Sanchin je však z tohto pohľadu rozdielny. V podstate je mikrokozmická predstavivosť v tomto prípade odlišná. V prípade praktikovania zdravotného Chi-kungu je predstavivosť sústredená na pohyb hore pozdĺž chrbta, cez hlavu dole pred celým telom smerujúca k Dan Tienu, kde sa prečistí. Týmto spôsobom sa fyzická energia premení na prečistenú energiu, ktorá prispieva k posilneniu zdravia.

V porovnaní s Chi-Kungom prichádza energia Chi počas praktikovania dýchania v Sanchin z vesmíru : musíme si predstaviť prúd vzduchu , ktorý vchádza do nášho tela cez nosné dierky a smeruje hore okolo hlavy dole po krku a chrbte až k trieslam a koncentruje sa v Dan Tiene (tandene). Následne si predstavujeme ako ide energia použitím dýchania von z Dan Tienu (tandenu) cez udierajúcu ruku. Cieľom tejto predstavy je zvýšenie efektivity samotného úderu.

Zaujímavosťou je, že vesmírna energia je rovnako účinná tak v zdravotnom Chi-Kungu ako aj v praktikovaní Sanchin kata.


8. Využitie fenoménu „preťaženia“

Preťaženie je „ tranzná“ technika dosiahnutá meniacim sa stavom mysle. George Miller ako prvý definoval preťaženie ako stav založený na pravidle „7 plus mínus 2“. Toto pravidlo je postavené na tom, že človek ako taký má kapacitu venovať svoju pozornosť 7 kusom informácií v jednom momente. Ak sa ich počet zvýši človek sa dostane do stavu preťaženia a začína robiť chyby intelektuálneho charakteru. Toto pravidlo „7 plus mínus 2“ sa používa na zameranie sa na pozornosť venovanú viac ako 7 informáciám. Dodatočná informácia je vykonávaná následne v určitom podvedomom stave mysle.

Ako príklad využitia tohto pravidla môže byť nasledujúca situácia:

Predstavme si, že požiadame človeka aby počítal naspäť od 100 do 0 počas skákania systémom, že započíta vždy až po treťom skoku. Po chvíli poviete tomuto človeku, že položíte Vaše ruky na jeho ramená. Položíte mu ruky na ramená a točíte ho dokola. Po určitom čase však človek zistí, že je pohodlnejšie dostať sa do hlbšieho tranzu kedy bude pokračovať v počítaní počas toho ako je točený dookola, samozrejme ak sa tento človek cíti byť v správnych rukách.

Je zaujímavé vedieť, že oba systémy cvičenia Chi-Kung aj Sanchin používajú tieto techniky preťaženia v rozsiahlom meradle. V Sanchin je koncentrácia simultánne upriamená na napätie vo svaloch, na dýchanie, smer úderu, pocit zakorenenia, na predstavivosť akumulácie a smer toku energie, na postoj ..atď. Každý z týchto oblastí koncentrácie je rozdelený na menšie podoblasti koncentrácie. Napríklad, počas praktikovania kata Sanchin sa sústredíme minimálne na 7 oblastí napätia svalov a minimálne na 10 bodov správneho držania postoja. Toto je jasný príklad využitia preťaženia z informácií, ktorý vedie k vykonaniu tranzného stavu mysle, počas ktorého sa takýto spôsob koncentrácie vykonáva.

Hoci sa špecifické detaily preťaženia v Chi-Kungu líšia vo svojom rozsahu, stále sú jasne definované ako príklad preťaženia z množstva informácií.

Napríklad počas vykonania techniky postoja objatia stromu, si predstavujeme energiu tečúcu okolo objímajúcich rúk v oboch horizontálnych smeroch.

V podstatne podobne ako pri praktikovaní kata Sanchin kde prúdi energia vertikálne. V konečnom dôsledku si postoj objatia stromu vyžaduje úplnú koncentráciu na 10 bodov súčastne. Znova sa tu využíva preťaženie mysle alternovane tranzným postojom mysle.

Je zrejmé, že oba systemy Chi-Kung aj Sanchin využívajú proces preťaženia na dosiahnutie tranzného (podvedomeho) stavu mysle. Tento stav mysle vedie k tzv. moshin (mokuso) alebo inak nazývanej priezračnosti mysle - myslieť nemyslieť.

Ak porovnáme zistenia z predchádzajúcich kapitol, zistíme že tradičný koncept sústredenia mysle počas praktikovania Sanchin aj Chi-Kungu a koncept podvedomia mysle dosiahnutý preťažením sú silno prepojené.


9. „Čínska železná košela“ a Sanchin Shime

Čínska železná košela je technika Chi-kungu (známejšia skôr ako Nie-kungova technika), vykonávaná s cieľom umiestnenia energie v kostnej dreni a jej cirkulácii okolo vnútorných orgánov, toto má za následok vytvorenie takzvanej „ železnej košele“ schopnosti odolať extrémne silným úderom (Kostná dreň, Nie-Kung, Mantak Chia a Maneewan Chia, ). Údery sú vykonávané pozdĺž meridiánov ktoré priamo ovplyvňujú vnútorné orgány. Je dokázané, že toto cvičenie má detoxikačné a relaxačné účinky na svalstvo a vnútorné orgány.

Vibrácia spôsobená údermi otvára samotné orgány a kosti pre vstup a šírenie energie v nich. Metodológia praktikovania tohto cvičenia má viacero úrovní.

Pred každým úderom sa musí najskôr dopraviť energia do oblasti úderu (známe ako nádych do kostí).Toto sa vykonáva počas nádychu. V druhom kroku zadržíme dych a súbežne stlačíme svaly v danej oblasti. Toto je spojené so silnou koncentráciou mysle na dané miesto ( sústredíme sa maximálne aby sme zabezpečili tok energie). V tomto momente, keď je zadržaný dych , vykonáme úder na danú oblasť. Na vykonanie úderu sa používa drôtená tyč alebo vrece naplnené fazuľou.

Sanchin shime je totožné s predchádzajúcim cvičením v tom, že sa údery vykonávajú na napäté svaly. Taktiež sa v Sanchin shime používa dýchanie v spojení s mentálnou koncentráciou. Z tohto pohľadu je zrejmé, že oba spôsoby cvičenia majú spoločný pôvod.

No niektoré rozdielnosti sú dosť značné. V Sanchin shime nie je myseľ sústredená na kontakt úderu a cieľ mysle taktiež nie je zameraný na nasmerovanie energie do kostí a orgánov. Údery taktiež niesú vykonávané pozdĺž meridiánov. V konečnom dôsledku, údery sú vykonávané holými rukami. Domnievam sa, že tento rozdiel je spôsobený samotným využitím aplikácií kata Sanchin v boji. Tak ako v praktikovaní Sanchin shime tak aj v reálnom boji, nie sú miesta útoku vopred dohodnuté. V konečnom dôsledku, výsledok praktikovania shime je rovnaký ako pri praktikovaní „čínskej železnej košele“.

Obe metodológie teda rozvíjajú tzv. „ železné telo“ ,ktoré je schopné vstrebať extrémne silné údery.

Ak by sme chceli obohatiť cvičenie Sanchin, bolo by zaujímavé zakomponovať do tohto cvičenia niektoré metódy praktikovania „ železnej košele“.


10. Wai – tan

Wai- tanjemetóda zameraná na zvýšenie teploty časti tela, ktorá vykonáva úder alebo blok. Wai-tan pomáha maximálne využiť motorické jednotky danej časti tela. Veríme, že cirkulácia energie rastie v danej časti teľa použitej na vykonanie úderu . Výsledným efektom je vykonanie silnejšieho úderu , ktorý môže zapríčiniť poranenie vnútorných orgánov. Takýto úder môže byť v podstate namierený aj na miesto akupunktúrnych bodov.

Veríme, že energia ako aj telesné funkcie plynú v súlade so samotnou koncentráciou mysle. Z tohto pohľadu sa metodológia Wai-tanu používa ako podporná metodológia ku koncentrácii mysle zameranej na časti teľa, ktoré vykonávajú údery alebo bloky. Poznáme dva spôsoby Wai-tanoveho tréningu, ktorý napomáha koncentrácii mysle.

Prvý spôsob je stiahnutie-uzavretie. Svaly blízko miesta úderu sa stiahnu a uzavrú krátko pred obdržaním úderu. Tento spôsob má ale jednu nevýhodu a to, že stiahnutím a uzavretím svalov dávate protivníkovi najavo svoj úmysle.

Druhý spôsob trénovania Wai-tanu je vykonanie pomalého pohybu protismeru predstaveného odporu. Čím živšia predstava odporu tým väčší efekt docielime.

Kata Sanchin je charakteristická vykonávaním pohybu proti predstavovanému odporu. Alternatívou je Sanchin shime kde je odpor vykonávaný partnerom. To znamená, že Wai-tan praktikujeme tak počas cvičenia sólo Kata Sanchin ako aj počas Sanchin shime.

Kata Tenscho je druhá kata z radu „zatvorená ruka“, vykonáva sa s pomalým hlbokým dýchaním.

V Tenscho, pred vykonaním kruhového bloku, je ruka mierne „uzavretá a stiahnutá“. Počas koncentrácie sa na ruku, táto mierna koncentrácia má za následok pružiaci efekt na samotné svaly ruky. Tento „jav“ pociťujeme ako uvolnenie pruženia vo svaloch ruky počas vykonania kruhového bloku.

Obe metódy Wai-tanoveho tréningu sú používané v praktikovaní Goju kata, ktoré sú zaradené do skupiny „zatvorených rúk“. Pohyb proti odporu je charakteristický pre kata Sanchin. Aj keď je Goju považované za tvrdý Chi-Kungový štýl, tak v Sanchin a Tenscho cvičení sa neusilujeme znížiť využitie uzavretia svalov na minimum tak ako je to charakteristické v mäkkom Chi-kungovom štýle.

Využitie oboch metód Wai-tanu v Sanchin a Tenscho dokazuje, že Goju praktikovanie obsahuje cvičenia charakteristické pre tvrdý Chi-kung.


11.Záver

V tomto dokumente je preukázané, že Sanchin je v podstate tvrdý Chi-Kungový tréning zameraný na bojové využitie. Cvičenie Sanchin je časťou systému Goju Karate pochádzajúceho z Číny. Prirodzene v sebe teda obsahuje Chi-Kungove aspekty. Skúmaním rozdielnych elementov cvičenia Sanchin som prišiel na to , že použitie predstavivosti a techník z preťaženia je charakteristické najmä pre Chi-kungove cvičenia. Taktiež som zistil mnohé totožnosti v systéme dýchania, postojoch a prípravných cvičeniach. Ako je aj preukázateľná podobnosť medzi vykonávaním Nie-Kungu a Sanchin Shime.

Stojí zato spomenúť, že rozdielne aspekty systému cvičenia Chi-Kungu, ako cvičenie oproti stene s cieľom zlepšiť držanie postoja, predstava rúk kĺzajúcich sa okolo jazera a meditácia v pohybe, mohli prispieť k samotnému definovaniu Sanchin tréningu.

Upravený preklad z Anglického originálu

Komentáre

Celkom 0 kometárov

 • Neregistrovaný uživatel

  Meno: Prihlásiť sa

  Blog:

  Obsah správy*:

  Kontrolní kód*:
  Odpovedzte na otázku: Čo je dnes za deň?